در حالی که در سالهای اخیر گروههای مخالف نظام جمهوری اسلامی، دچار تفرقه شدید در عملکرد شده بودند و عملا رو به ضعف مینهادند، طرح جنگ نرم کشورهای غربی با رو کردن مهره ای به نام میر حسین موسوی توانست تفرقه در بین تمامی گروهکهای معاند را برطر کند و همه آنها را در یک جبهه قرار دهد. به این ترتیب اکنون تمام گروهکهای معاند نظام و مردم، در جبهه سبز آقای موسوی قرار داردند و همچنان از سیاستهای مفسدانه آقای هاشمی و خاتمی و موسوی حمایت میکنند. از این گروهکهای معلوم الحال جزو گروههای جدایی طلب و خواستار تفکیک ایران عزیز هستند. با آغاز فعالیتهای مسموم گروه به اصطلاح سبز، افراد خائن و کثیفی همچون ریگی نیز به خود اجازه عرض اندام میدهد. پس اینبار بلند تر از همیشه فریاد میزنم جناح وطن فروش ننگت باد ننگت باد.