که در روز چهارم آبان کنونی مصادف با دهم آبان زرتشتی است.

آبان به معنای آب و هنگام آب است و یکی از عناصر پاک کننده نزد زرتشتیان است درباره پیدایش جشن آبانگان روایت است که در پی جنگهای طولانی بین ایران و توران، افراسیاب تورانی دستور داد تا کاریزها و نهرها را ویران کنند. پس از پیان جنگ پسر تهماسب که زو نام داشت دستور داد تا کاریزها ونهرها را لایروبی کنند و پس از لایروبی آب در کاریزها روان گردید ایرانیان آمدن آب را جشن گرفتند.

 در روایت دیگری آمده است که پس از هشت سال خشکسالی در ماه آبان باران آغاز به باریدن نمود و از آن زمان جشن آبانگان پدید آمد. زرتشتیان در این روز همانند سایر جشن ها به اَدریان ها می روند و پس از آن به کنار جوی ها و نهرها می روند و با خواندن اوستای آب زور (بخشی از اوستا) که توسط موبد خوانده می شود اهورامزدا را ستایش کرده و درخواست فراوانی آب و نگهداری آن را می نمایند و پس از آن به شادی می پردازند.