خدایا تو را سپاسگذارم به خاطر این همه نعمت و رحمتی که به من ارزانی داشتی.

نعمت بزرگ، زندگی کردن و انتخاب را به من ارزانی داشتی و بار بزرگ امانتت را بر دوشم نهادی. پس یاریم فرما تا این بار را آنگونه که شایسته است به سرانجام مقصود برسانم.

می دانم که سر تا به پا گناهم و تقصیر و نالایق برای نگهداری عشقت در دل.

ولی با این روی سیاه به کجا پناه برم و چگونه خلص یابم جز تو که بزرگترین بخشایندگان و عفو کنندگانی.

الهی به امید تو