نینوس خزانه باختر را، که شامل مقادیر قابل توجهی طلا و نقره بود، تصاحب کرد و پس از ساماندهی حکومت باکتریان، قوای خویش را ترخیص کرد. نینوس از سمیرامیس پسری به نام نینیاس {Ninyas}داشت. او هنگام مرگ، همسرش را فرمانروای امپراطوری کرد. سمیرامیس، نینوس را در قصر پادشاهان به خاک سپرد و بر آرامگاهش تختانی عظیم بر پا ساخت که بر پایه روایت کتزیاس 9 اِستاد طول و 10 اِستاد عرض داشت.

 

و این پایان کار اولین شاه آشور بود.

 

از شماره بعد مروری بر تولد و زندگی سمیرامیس و افسانه مربوط به آن که در کتاب دیودور آمده است خواهیم داشت.