تجمعات امروز روبروی بهارستان با حضور نیروی پلیس و همچنین نیروهای بسیج، لغو شد. به نظر نمیرسد درگیری های جدی اتفاق افتاده باشد.