لیدر اصلی اغتشاشات امروز دانشگاه صنعتی امیرکبیر که قصد داشت با لباس زنانه از دانشگاه بگریزد، توسط نیروهای انتظامی دستگیر شد.

برای اطلاع از بقیه ماجرا به پیوند زیر مراجعه کنید:

View article...