16 آذر 88 روز ننگینی دیگر

همچنان برخی از جوانان که احساس میکنند دارای هوش و ذکاوت سرشاری هستند سعی در به کرسی نشاندن حرفهای باطلشان داشتند. امروز هم تعداد زیادی از جوانانی که حس ماجراجویی سرشاری داشتند از صبح زود با خود مواد اشتعال زا به همراه آورده بودند. نمیدانم تا چه حد باید سیاست بچه بازی شود و آینده و سرنوشت کشور و استقلال ایران به چند بازیچه دست سرمایه داران تبدیل شود. این روز هم بر خلاف تصور اندکی از مردمان زود باور باز غرور ملی خدشه دار شد و بار دیگر جهانیان به تماشای دلقک بازیهای تعدادی از ساده لوح نشسته و ایران و ایرانی را به سخره گرفتند.

/ 0 نظر / 17 بازدید