آپولودور آتنی

آپولودور آتنی (Apollodore Athenis)(حدود 180 پ م) از نویسندگان یونانی و شاگرد آریستارخوس بود. بیشتر معروفیتش به خاطر نگارش گاهشمار تاریخ یونان است. گاهشماری او فاصله زمانی بین سقوط تراوا (1184پ م) تا سال 144 م را در بر میگرفت. "رسالاتی در باب خدایان" یکی دیگر از تالیفات او است. دایرةالمعارف اساطیر یونان تحت عنوان "کتابخانه" که نگارش آن را به او نسبت میدهند از آن او نیست.

/ 0 نظر / 28 بازدید