جنبشی منافق به نام آبی آذربایجان

بارها و بارها ایران را تصور میکنم که صد پاره شده است و هر پاره از این پیکر، می نالد و می سوزد. ولی مثل این است که نوری آسمانی اجازه نخواهد داد تا ایران صد پاره شود. جنبش های مختلفی قصد جدا کردن قطعه ای از این سرزمین پر مهر آریایی را داشته اند که تا کنون موفق نشده اند. اکنون نبت به گروهی رسید هاست که خود را حامی مردم ترک زبان میناند. ادعای ترک ستیزی دولت ایران را دارند و خواهان اعاده حقوق ترک زبانان. معلوم نیست در کشوری که ترک زبانان بیشتر ارکان قدرت را در دست داشته و نیمی از پایتخت را به خود اختصاص داده و در هر شهر و دیاری از آنها یافت میشود، در سرزمینی که دانشمندان بزرگ ترک زبان دارد و تلویزیون رسمی استانهای ترک زبان به همان زبانها برنامه پخش میکند، ادعای ترک ستیزی دولت ایران دیگر چه صیغه مضحکی است؟!؟!؟!؟!

آنان که فارسی زبانان را در شهرهای خود به بهانه تکلم به زبان فارسی، به باد کتک میگیرند، یا با وجود تسلط به زبان فارسی، با آن تکلم نکرده و در جواب سوال دوستان خود می گویند که هرگز دهان خود را با تکلم فارسی، نجس نخواهند کرد!!!!!! اکنون با چه رویی چنین ادعاهای دروغینی سرداده و معلوم نیست که این بار قرار است بر سر چه کسانی شیره بمالند. جالب ترین نکته اینجاست که خود را هم راستا و هم هدف با جنبش سبز (معلوم الحال) نشان داده و با مظلوم نمایی متزورانه قصد فریب مردم را دارند.

دریغ است از ایران که ویران شود.

/ 0 نظر / 23 بازدید