بربر

کلمه «بربر» به معنی غیر یونانی، در میان یونانیان برای نشان دادن کسانی به کار میرفته که از سرزمین هلاس (یونان) برنخواسته و آن را نمی شناسند، درزیر آسمان آن چشم به دنیا نگشوده اند و به زبان آن سخن نمیگویند.

/ 0 نظر / 21 بازدید