حمله نظامی به ایران قوت بیشتری گرفت

از آنچه می ترسیدم دارد اتفاق می افتد. امروز اخبار نه چندان خوبی از مرزهای کشور به گوش می رسد. جاسوسانی که سالها طول کشید تا کحیط کشور را برای آنان نا امن کنیم به صورت گسترده در حال ورود به کشور هستند. آرایش نظامی کشوارهای متخاصم نیز به شکل نه چندان مطلوبی در حال تغییر است. حیف از اینهمه نادانی و غفلت که در جان مردم کشورم افتاده است. حیف از این همه شور و حرارتی که برخی از هموطنانم نمی توانند آن را کنترل کنند. دریغ است از ایران که ویران شود.

/ 0 نظر / 26 بازدید