محمد علی ابطحی: حرفهای من سه محور دارد

آخرین اظهار نظر ابطحی:

حرفهای من سه محور داد:

  1. اگر تمام دستگاههای نظارتی و سیاسی کشور هم جمع میشدند، امکان پذیر نبود که بیش از 2 میلیون تقلب رخ دهد چه رسد به 9 میلیون.
  2. شعار علیه رهبری و نادیده گرفتن جایگاه رهبری خطایی بزرگ است و باید در کشور یک فصل الخطاب وجود داشته باشد.
  3. دعوت به آشوب از طرف اصلاح طلبان خطایی نابخشودنی و بزرگ است.
/ 2 نظر / 23 بازدید
÷رستو

[گل]اهورامزدا خدای بزرگ است.

پرستو

اسمم اشتباه تایپی داشت. [خجالت]