سالهای حکومت شاهان هخامنشی

  داریوش بزرگ 36 سال (522 تا 486ق.م. ) بر ایران فرمانروایی کرد. پسرش خشیارشا، که دختر زاده کورش بود، 20 سال (486 تا 466 ق.م.) و پسر او، اردشیر اول، 43 سال (466 تا 423 ق.م.) شاهی کردند. پس از آنان داریوش دوم 20 سال (423 تا 403 ق.م.)، اردشیر دوم 44 سال (403 تا 359 ق.م.)، اردشیر سوم 21 سال (359 تا 338 ق.م.) و داریوش سوم 6 سال (336 تا 330 ق.م.)فرمان راندند تا این که اسکندر بر ایران تاخت و دولت هخامنشی را سرنگون کرد.

/ 2 نظر / 4 بازدید
آبرا

فرانكلين : پيش از ازدواج كردن چشم ها را خوب باز كنيد ، و بعد از آن كمي آنها را روي هم بگذاريد .[گل]